CMXXV
Kate. XV. ⚓
v0tum:

untitled by Gomargot on Flickr.
©